Regulamin

Regulamin

Regulamin dokonywania zakupów na stronie www.dietbybelle.pl

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki zawierania umów sprzedaży e-booków, dostępów i innych artykułów, produktów za pośrednictwem sklepu internetowego www.dietbybelle.pl. Strona ta jest platformą internetową prowadzoną przez firmę:
Mecowhy.pl Mikołaj Kalinowski z siedzibą w Skórzewo 4, 89-200 Szubin NIP: 5581878384

§1 Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.1 Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach sklepu internetowego.
1.2 Sprzedający – Mecowhy.pl Mikołaj Kalinowski, Skórzewo 4, 89-200 Szubin NIP:5581878384 
1.3 Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.4 Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług w ramach platformy www.dietbybelle.pl
1.5 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość artykułów, produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności i dane Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem, a Sprzedającym.
1.6 Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży artykułów, produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem sklepu internetowego.
1.7 Umowa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 za zm.)
1.8 Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

§2 Warunki Ogólne
2.1 Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem.
2.2 Niniejszy regulamin określa w szczególności:
a) zasady korzystania ze sklepu internetowego www.dietbybelle.pl
b) zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów (udziału) dostępnych w ramach sklepu internetowego
c) warunki i zasady składnia drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego
2.3 Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto. W przypadku artykułów, produktów fizycznych nie uwzględniają ceny dostawy.
2.4 W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.5 Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego
2.6 Potwierdzenie umowy sprzedaży w następuje w postaci potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, dokumentu sprzedaży (faktura), informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji PDF

§3 Warunki zawarcia Umowy sprzedaży
3.1 Aby zawrzeć umowę sprzedaży, dokonać zakupów Klient powinien dokonać rejestracji w sklepie internetowym lub dokonać zakupów bez rejestracji.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnionego na stronie: www.dietbybelle.pl
3.3.Warunkiem zawarcia umowy jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4 Sprzedający może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient: a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich; b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego; c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedającego za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub wchodzące w dobre imię Sprzedającego.
3.5 Umowy sprzedaży Klient może zawierać 24 godziny na dobę.
3.6 Aby zawarcie umowy sprzedaży Klienta ze Sprzedającym było możliwe, Klient zobowiązany jest do wykonania takich istotnych czynności jak:
– dodanie artykułu, produktu do koszyka
– wybór rodzaju dostawy
– wybór metody płatności
– wybór miejsca wydania towaru
– złożenie w sklepie internetowym zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”
3.7 Zawarcie umowy Klienta ze Sprzedającym następuje z chwilą złożenia zamówienia.
3.8 W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru artykułu, produktu.

§4 Finalizacja umowy sprzedaży
4.1 Dostawa artykułów, produktów dostępnych na platformie ogranicza się do:
a) wysyłki dostępów, biletów, usług elektronicznych drogą mailową na wskazany w formularzu zamówienia adres mailowy
b) wysyłki artykułów, produktów fizycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty.
4.2 Koszty dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty znajdują się na platformie sklepu internetowego www.dietbybelle.pl
4.3 Termin realizacji wysyłki wynosi od 1 do 3 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia (tylko „za pobraniem”) lub otrzymania informacji o otrzymaniu płatności (przelew, płatności elektroniczne)
4.4 Dokumentem potwierdzającym finalizację umowy sprzedaży jest dokument sprzedaży w postaci faktury przesyłanej drogą mailową lub tradycyjną wraz z zamówionym artykułem, produktem.
4.5 Wszystkie ceny, to wartości brutto – o czym mowa w art. 2.3 §2
4.6 Klient ma możliwość uiszczenia opłaty za Zamówienie:
a) za pośrednictwem systemu PayU
b) zwykłym przelewem bankowym na konto Sprzedającego: 82 1020 1462 0000 7002 0398 4119
c) za pobraniem: gotówką kurierowi przy odbiorze towaru

§5 Odstąpienie od umowy sprzedaży i reklamacje
5.1 Klientowi w rozumieniu art. Ss Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Mecowhy.pl Mikołaj Kalinowski Skórzewo 4 89-200 Szubin lub e-mail: iza@dietbybelle.pl
5.2.Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie przedmiotu umowy.
5.3.W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Mecowhy.pl Mikołaj Kalinowski Skórzewo 4 89-200 Szubin
5.4.Zwracany towar powinien zostać zapakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
5.5.Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
5.6 Na Sprzedającym spoczywa pełna odpowiedzialność przed Klientem w rozumieniu
art. 22 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym Umową o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
5.7 .Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres mailowy sprzedającego, czyli: iza@dietbybelle. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od jej zgłoszenia, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§6 Reklamacje świadczenia usług drogą elektroniczną
6.1 Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
6.2.Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu internetowego.
6.3.Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego Klient może zgłaszać pisemnie na adres e-mail: iza@dietbybelle.pl i/lub przy użyciu formularza kontaktowego z platformy: www.dietbybelle.pl

§7 Postanowienia końcowe
7.1 Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane. Wszelkie spory Sprzedający deklaruje się rozwiązywać zgodnie z obowiązującymi zasadami prawnymi, moralnymi i etycznymi.
7.2 Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
7.3 Rozstrzygnięcie sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Mecowhy.pl Mikołaj Kalinowski.
7.4 Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta na stronie internetowej sklepu w zakładce „Regulamin”.
7.5 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.