Polityka prywatności

Polityka prywatności

Celem niniejszej polityki prywatności jest przedstawienie Tobie informacji o wszystkich aspektach procesu dotyczącego pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania przez Ciebie z mojej strony internetowej oraz usług z nią powiązanych.

Przykładam dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych wprowadzanych do formularzy elektronicznych na stronie internetowej www.dietbybelle.pl oraz zapewniam, że Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych Użytkowników.

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziliście Państwo zgodę.

§1 Informacje ogólne
1.1 Niniejsza polityka prywatności dotyczy działania platformy www.dietbybelle.pl
1.2 Administratorem platformy jest firma Izabela Kalinowska, Skórzewo 4, 89-200 Szubin
1.3 Administrator wykorzystuje przekazane dane do realizacji zamówionych usług, obsługi zapytań przez formularz kontaktowy oraz prowadzenia systemu komentarzy.
1.4 Strona internetowa realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób: a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Administratora b) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”)

§2 Jakie dane oraz w jakim celu wykorzystuje Strona Internetowa?
Formularze kontaktowe dostępne na stronie www.dietbybelle.pl
W celu zapewnienia Państwu możliwości kontaktu na Stronie Internetowej udostępniono formularz kontaktów opisany szczegółowo poniżej. Strona Internetowa wykorzystuje jedynie Państwa dane osobowe dobrowolnie wprowadzone do wskazanego niżej formularza kontaktowego.
Formularz ten pozwala na zebranie następujących danych: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail oraz ograniczonych danych adresowych: miasto oraz województwo. W celu skorzystania z funkcji formularza kontaktowego należy podać co najmniej adres e-mail lub numer telefonu. Podanie danych zawartych w formularzu kontaktowym jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości skontaktowania się z Państwem przez Dietbybelle Izabela Kalinowska

§3 Na jakiej podstawie zbieramy oraz przetwarzamy dane osobowe?
Cele i okresy przetwarzania danych
Państwa dane osobowe zbieramy w celu umożliwienia Państwu skontaktowania się z Administratorem, komunikacji związanej ze świadczenie usług oraz w celu prowadzenia marketingu. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1a RODO). Zawsze przetwarzamy Państwa dane osobowe w określonym celu i tylko te dane, które są konieczne do jego osiągnięcia. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać w każdej chwili wycofana, bez żadnych negatywnych konsekwencji, w sposób równie łatwy jak jej wyrażenie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem zgody. Dane osobowe udostępnione poprzez formularz kontaktowy przetwarzamy przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie oraz załatwienia sprawy, a w przypadku zamówienia przez okres niezbędny do jego zrealizowania. W celach marketingowych przetwarzamy dane nie dłużej niż do momentu wycofania zgody lub wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
Dane archiwizujemy i przetwarzamy dla celów ustalenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez okres 3 lat od dnia ich uzyskania (podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora, art. 6 ust. 1f RODO).

§4 Komu przekazujemy Państwa dane
4.1 Państwa dane możemy przekazywać:
a) podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, tj.: wyspecjalizowanym dostawcom usług przechowywania danych, wyspecjalizowanym podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT, hostingowe, podmiotom wspierającym nas przy obsłudze korespondencji, obsłudze prawnej, marketingowej oraz podmiotom obsługującym i utrzymującym naszą sieć telekomunikacyjną
b) podmiotom realizującym złożone zamówienie (od opłacenia po dostarczenie zamówienia)

§5 Państwa prawa – prawo dostępu, modyfikacji, do wniesienia sprzeciwu i skargi
Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:
• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• sprostowania (poprawiania, uzupełniania) swoich danych;
• usunięcia danych (przetwarzanych bezpodstawnie lub na podstawie odwołanej zgody),
• ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – w zależności od treści Państwa wniosku);
• złożenia wniosku o przeniesienie danych do innego administratora (art. 20 RODO);
• złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli Państwa dane są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego lub podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub interes publiczny.
Z powyższych praw możecie Państwo skorzystać kontaktując się z nami pod adresem wskazanym w pkt. 10, mailowo, telefonicznie lub listownie. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.

§6 Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy jedynie do Google w przypadku wyrażenia zgody na korzystanie z plików Cookies. Google jest odbiorcą certyfikowanym w ramach Tarczy Prywatności Stanów Zjednoczonych (Privacy Shield) co jest równoznaczne z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń w celu ochrony danych zgodnie z art. 46 ust. 2 RODO.

§7 Dane o lokalizacji oraz Polityka Cookies
Zasady korzystania z plików cookies określa Polityka Cookies. Strona może wykorzystywać dane o Państwa lokalizacji w celu optymalizacji jej działania. Możliwość udostępnienia lokalizacji można zablokować w ustawieniach Państwa przeglądarki.

§8 Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Państwa dane będą przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację. Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu Państwa danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji w celach statystycznych, monitorowania ruchu na Stronie Internetowej oraz analiz marketingowych.

§9 Uaktualnienia Polityki Prywatności
Strona Internetowa zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Strony Internetowej lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

§10 Kontakt
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych zachęcamy do kontaktu:

Dietbybelle Izabela Kalinowska
Skórzewo 4, 89-200 Szubin
e-mail: iza@dietbybelle.pl
tel.: 722-145-100